Oudercommunicatie

Introductie oudercommunicatie module
Fase 1: Starten met de oudercommunicatie module
Fase 2: Overzicht oudercommunicatie
Fase 2: Ouders in speciale groepen zetten
Fase 2: Oudermailing
Fase 2: Oudergesprekken
Introductie oudercommunicatie module

 
 

Fase 1: Starten met de oudercommunicatie module


Fase 2 Overzicht oudercommunicatie

 

Fase 2: Ouders in speciale groepen zetten

 

Fase 2: Oudermailing


Fase 2: Oudergesprekken